F.A.Q.
English (United Kingdom)
Τηλ. 2106893966
Email: info@heliosres.gr

ΕΡΓΑ

HELIOSRES Αποδεδειγμένη εμπειρία με 35 MW ολοκληρωμένα έργα σε ΦΒ πάρκα και 250 στέγες πανελλαδικά!

Διαφήμιση

NEWSLETTER

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

H Heliosres διευρύνει διαρκώς το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της. Βρείτε αυτόν που είναι πιο κοντά σε εσάς.

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ...

Home ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FAQ
F.A.Q. PDF Εκτύπωση E-mail
Μέγεθος Κειμένου Larger Font Smaller Font

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα από την Ρ.Α.Ε.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) προκειμένου να διευκολύνει όλους τους ενδιαφερόμενους, δημοσίευσε (Ιούνιος 2007) τον παρακάτω κατάλογο των πιο συχνών ερωτήσεων που αφορούν την αδειοδότηση Φ/Β σταθμών μεταξύ 20 kW – 150 kW:

Η αίτηση για χορήγηση εξαίρεσης υποβάλλεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (Πανεπιστημίου 69, 105 64, Αθήνα).
Αίτηση για εξαίρεση μπορούν να υποβάλουν φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που έχουν συσταθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι, εάν οι ενδιαφερόμενοι προτίθεται να ενταχθούν στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, πρέπει ο αιτούμενος φορέας να είναι νομικό πρόσωπο συστημένο κατά την υποβολή της αίτησης στη ΡΑΕ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3468/2006 το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις για χορήγηση εξαίρεσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.
Εταιρείες υπό σύσταση δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση εξαίρεσης.
Δεν υπάρχει τυποποιημένο έντυπο αίτησης προς συμπλήρωση. Η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα 2 της με αριθμ. Πρωτ. Δ6/Φ1/οικ. 5707 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄448/3-4-2007) «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» (link στο site της ΡΑΕ για τον Κανονισμό σε *.pdf μορφή) και πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
Παρότι, το τέλος αναγράφεται στο Παράρτημα, έως σήμερα αυτό δεν έχει καθοριστεί. Μόλις το σχετικό τέλος καθοριστεί, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση και ενημέρωση του κοινού.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για χορήγηση εξαίρεσης συνιστά η νόμιμη κατοχή ή κυριότητα του ακινήτου στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός παραγωγής. Ως εκ τούτου, δεν γίνεται δεκτή, η ενοχική – υποσχετική σύμβαση του προσυμφώνου, αλλά μόνον οριστικό συμβόλαιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό, βεβαίας χρονολογίας, με το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη κατοχή ή κυριότητα του ακινήτου. Σε περίπτωση μίσθωσης πρέπει να προσκομίζεται και ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου.
Στον ιστοτόπο της ΡΑΕ αναρτούνται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, πλήρεις κατάλογοι με τα Αρχεία αδειών προμήθειας, παραγωγής, εξαιρέσεων, ανακλήσεων, θετικών και αρνητικών γνωμοδοτήσεων της ΡΑΕ, καθώς και τα συγκεντρωτικά στοιχεία αιτήσεων για Φ/Β σταθμούς.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 σε κάθε αυτοτελές ακίνητο είναι δυνατόν να υποβληθεί μόνο μία αίτηση για χορήγηση απόφασης εξαίρεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό η συνολική ισχύς του οποίου δεν θα υπερβαίνει τα 150kW.Για παράδειγμα σε ένα οικόπεδο πολλών στρεμμάτων:
 • Είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για ένα Φ/Β σταθμό μέχρι 150kW.
 • Είναι δυνατή η υλοποίηση όσων Φ/Β σταθμών επιθυμώ (και εφόσον βέβαια μπορούν να χωροθετηθούν), εάν η ισχύς καθενός είναι μεγαλύτερη των 150kW, ακολουθώντας την προβλεπόμενη για χορήγηση άδειας παραγωγής αδειοδοτική διαδικασία
Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για κάθε έργο (μία απόφαση εξαίρεσης) υπογράφεται μία Σύμβαση Πώλησης μεταξύ του παραγωγού και του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου. Ως εκ τούτου η τιμολόγηση θα γίνεται ξεχωριστά για κάθε έργο. (ΦΕΚ Β΄1442/2006, ΦΕΚ Β΄148/2007)
Η σύμβαση πώλησης συνάπτεται:
 • Μεταξύ παραγωγού και Διαχειριστή του Συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) εάν ο Φ/Β σταθμός συνδεθεί στο Σύστημα.
 • Μεταξύ παραγωγού και Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΗ Α.Ε.) εάν ο Φ/Β σταθμός συνδεθεί σε Μη Διασυνδεδεμένο Νησί.
Σχετικά με τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης: Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.3468/2006:
«η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύει για δέκα έτη και μπορεί να παρατείνεται για δέκα επιπλέον έτη μονομερώς…».
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν έχει αρμοδιότητα επί θεμάτων που αφορούν σε επιδοτήσεις επενδύσεων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Φ/Β σταθμούς. Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα αυτά πρέπει να επικοινωνείτε είτε με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Αναπτυξιακός Νόμος) είτε με το Υπουργείο Ανάπτυξης (εάν υπάρχει πρόγραμμα επιδότησης ενεργειακών επενδύσεων).


Απαντήσεις σε Θέματα Φωτοβολταϊκών

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το θέμα των φωτοβολταϊκών :

Η βασική μονάδα ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι το Φ/Β πλαίσιο στο οποίο είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένος ένας ορισμένος αριθμός ηλιακών κυψελών. Περισσότερα πλαίσια συνδεδεμένα μεταξύ τους σχηματίζουν μια φωτοβολταϊκή γεννήτρια. Το συνεχές ρεύμα που παράγεται σε αυτή διοχετεύεται μέσω κυκλωμάτων προς τον αντιστροφέα όπου μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο. Με αυτόν τον τρόπο το ρεύμα που παράγεται σε ένα διασυνδεδεμένο με το δίκτυο σύστημα μπορεί να διοχετευθεί μέσω ενός μετρητή στο κοινόχρηστο δίκτυο και να χρησιμοποιηθεί για οικιακές εφαρμογές.
Ο μέσος όρος ζωής ενός Φ/Β συστήματος κυμαίνεται μεταξύ 25-40 χρόνων, ενώ οι κατασκευαστές των πλαισίων δίνουν εγγυήσεις απόδοσης για διάστημα 10 έως 25 ετών. Γενικά, ένα Φ/Β σύστημα είναι πολύ ανθεκτικό και δεν παρουσιάζει βλάβες ούτε απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση.
Κατά κανόνα στο γεωγραφικό πλάτος της Ελλάδας επιτυγχάνεται ετησίως μια ενεργειακή απόδοση από 1000 έως 1.400 kWh ανά kWp εγκατεστημένης ισχύος. Ένα σύστημα ισχύος 3 kWp παράγει όση ενέργεια χρειάζεται ένα νοικοκυριό 3–4 ατόμων με μέση κατανάλωση ρεύματος.
Σύμφωνα με το Ν. 2941/01 (αρθ. 2, παρ. 7), που αφορά στην απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιριών, αδειοδότησης ΑΠΕ και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 201Α, 13/9/2001), “για την εγκατάσταση ηλιακών σταθμών και ανεμογεννητριών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά θεώρηση που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου... Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας οι δομικές κατασκευές όπως τα οικήματα στέγασης του εξοπλισμού ελέγχου και των μετασχηματιστών”.Σημειωτέον, ότι σε κτιριακές εφαρμογές δεν χρειάζεται καν η κατασκευή ειδικού οικήματος για τους αντιστροφείς, αφού λόγω μικρού μεγέθους αυτοί τοποθετούνται συνήθως δίπλα στον ηλεκτρικό πίνακα του κτιρίου.Στις λίγες ειδικές περιπτώσεις που θα απαιτηθεί έκδοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης ή νομιμοποίησης εγκατάστασης Α.Π.Ε. δεν απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), εκτός αν η εγκατάσταση προβλέπεται να γίνει σε παραδοσιακούς οικισμούς ή περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που προστατεύονται ως προς την πολεοδομική ανάπτυξη από ειδικά διατάγματα (Ν. 2941/01, ΦΕΚ 201Α, 13/9/2001, αρθ. 2, παρ. 7).
Σύμφωνα με το άρθρο 255 του ΓΟΚ (‘Κατασκευές πάνω από το κτίριο’ - άρθρο 16 Ν. 1577/1985):1. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό, όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 250 επιτρέπονται:α) καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, καπνοσυλλέκτες, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων, πύργοι ψύξης και δοχεία διαστολής θέρμανσης ή κλιματισμού και αντλίες θερμότητας που κατασκευάζονται κατά το άρθρο 444.
Ναι. Το άρθρο 14 του Ν.2831/2000, ΦΕΚ 140Α, 13/6/2000, “Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985 ‘Γενικός Πολεοδομικός Κανονισμός’ και άλλες πολεοδομικές διατάξεις”, αναφέρει πως στους ακάλυπτους χώρους οικοπέδου επιτρέπονται ‘εγκαταστάσεις παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, καθώς και αντιθορυβικών συστημάτων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή του άρθρου 26 μετά από ενεργειακή ή ακουστική μελέτη αντίστοιχα και έγκριση της αρμόδιας ΕΠΑΕ ως προς τη μορφολογική ένταξη στο χώρο’. Στο άρθρο 1 του εν λόγω νόμου, ξεκαθαρίζεται ρητά πως τα φωτοβολταϊκά είναι ενεργητικά ηλιακά συστήματα.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 (παρ. 6) του ΓΟΚ, “στις όψεις του κτιρίου επιτρέπονται αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία μέγιστου πλάτους 0,40 μ., καθώς και σκίαστρα του ιδίου πλάτους ελαφράς κατασκευής, σταθερά ή κινητά (οριζόντια, κατακόρυφα ή κεκλιμένα)... Πλάτος μεγαλύτερο από 0,40 μ. και έως το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος εξώστη μπορεί να επιτραπεί μόνο ύστερα από γνώμη της ΕΠΑΕ”.Η διάταξη αυτή δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην πράξη, αφού όλα σχεδόν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια έχουν πλάτος μεγαλύτερο από 0,40 μ. Αυτό σημαίνει ότι η ενσωμάτωσή τους στο κτίριο απαιτεί έγκριση της ΕΠΑΕ, γεγονός που συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις (έως και αρκετών μηνών σε ορισμένες περιπτώσεις) για μία εγκατάσταση που απαιτεί λίγες μόνο ώρες για να ολοκληρωθεί.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 19500/2004 (ΦΕΚ 1671 Β /11.11.2004, “Τροποποίηση και συμπλήρωση της αντιστοίχισης των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία”), επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων ή οικισμών προϋφισταμένων του 1923, καθώς και σε εκτός σχεδίου περιοχές, ενώ επιτρέπεται να εγκαθίστανται και σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά τμήματα πόλεων και διατηρητέα κτίρια ύστερα από έγκριση της αρμόδιας ΕΠΑΕ ως προς την ένταξή τους στο χώρο.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 19500/2004 (ΦΕΚ 1671 Β /11.11.2004, “Τροποποίηση και συμπλήρωση της αντιστοίχισης των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία”), φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος έως 500 κιλοβάτ (kWp) ορίζονται ως μη οχλούσες εγκαταστάσεις, ενώ οι μεγαλύτερης ισχύος σταθμοί ορίζονται ως χαμηλής όχλησης. Ως εκ της υπαγωγής τους από το νόμο σε δραστηριότητες μη οχλούσες (≤500 kWp) ή χαμηλής όχλησης (>500 kWp), οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. της 24-4/3-5-1985 (ΦΕΚ 181Δ) το οποίο προβλέπει ότι εντός των οριοθετημένων οικισμών, καθώς και εντός περιμετρικής ζώνης που εκτείνεται έως απόσταση 500 μέτρων από τα καθορισμένα όριά τους, όπως αυτά ισχύουν, απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης. Άλλωστε, τα φωτοβολταϊκά είναι μία τεχνολογία που κατ’ εξοχήν ενσωματώνεται σε κτίρια και θα ήταν οξύμωρος ο καθορισμός ζωνών απαγόρευσης των φωτοβολταϊκών σε κτίρια και οικισμούς.
Σύμφωνα με το Ν. 2941/01 (αρθ. 2, παρ. 7), που αφορά στην ‘απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιριών, αδειοδότησης ΑΠΕ και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 201Α, 13/9/2001), “τα έργα ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάγονται στις περί βιομηχανικών εν γένει εγκαταστάσεων διατάξεις του άρθρου 4 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270 Δ) για την εκτός σχεδίων πόλεων δόμηση, καθώς και σε κάθε άλλη ειδική διάταξη του ίδιου προεδρικού διατάγματος, που αφορά σε έργα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης τους”.Η εξομοίωση με τα έργα της ΔΕΗ γίνεται γιατί ο ίδιος νόμος ορίζει πως “τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έργα δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά την υποδομή και εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησής τους”.Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση φωτοβολταϊκών πάρκων θα καθοριστούν από την αναμενόμενη υπουργική απόφαση.


Γενικές Πληροφορίες για Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Για να καλύψετε δύο τουλάχιστον ανάγκες. Την ανάγκη σε ενέργεια και την ανάγκη να προστατευτεί το περιβάλλον. Κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρισμού που προμηθευόμαστε από το δίκτυο της ΔΕΗ και παράγεται από ορυκτά καύσιμα, επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με ένα τουλάχιστον κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι, ως γνωστόν, το σημαντικότερο "αέριο του θερμοκηπίου" που συμβάλλει στις επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές. Η στροφή στις καθαρές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, αποτελεί τη μόνη διέξοδο για την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών που απειλούν σήμερα τον πλανήτη. Επιπλέον, η χρήση της ηλιακής ενέργειας συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα καρκινογόνα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Οι ρύποι αυτοί επιφέρουν σοβαρές βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον.
Ναι, στις περιπτώσεις εκείνες όπου παρέχονται κίνητρα και υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική στήριξης της ηλιακής τεχνολογίας. Όταν, για παράδειγμα, παρέχεται ενισχυμένη τιμή της πωλούμενης ηλιακής κιλοβατώρας (όπως ισχύει πλέον και στη χώρα μας), τότε, ο καταναλωτής όχι μόνο κάνει απόσβεση της επένδυσης αλλά έχει και ένα λογικό κέρδος από την παραγωγή και τροφοδοσία πράσινης ενέργειας στο δίκτυο. Στις περιπτώσεις πάλι των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εφαρμογές εκτός δικτύου, η ανταγωνιστική τεχνολογία είναι οι πανάκριβες στη λειτουργία τους, θορυβώδεις και ρυπογόνες ηλεκτρογεννήτριες, οπότε τα φωτοβολταϊκά είναι μια συμφέρουσα εναλλακτική λύση.
Τα φωτοβολταϊκά συνεπάγονται σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Οφέλη για τον καταναλωτή, για τις αγορές ενέργειας και για τη βιώσιμη ανάπτυξη.Τα φωτοβολταϊκά εγγυώνται:
 • μηδενική ρύπανση
 • αθόρυβη λειτουργία
 • αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια)
 • απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για τις απομακρυσμένες περιοχές
 • δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες
 • ελάχιστη συντήρηση
Η ηλιακή ενέργεια είναι καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιμη. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και αποτελεί ένα ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία.Τα φωτοβολταϊκά παρέχουν τον απόλυτο έλεγχο στον καταναλωτή και άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν την παραγόμενη και καταναλισκόμενη ενέργεια. Τον καθιστούν έτσι πιο προσεκτικό στον τρόπο που καταναλώνει την ενέργεια και συμβάλλουν μ' αυτό τον τρόπο στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση της ενέργειας. Δεδομένου ότι η παραγωγή και κατανάλωση του ηλιακού ηλεκτρισμού γίνονται τοπικά, αποφεύγονται οι σημαντικές απώλειες της μεταφοράς και διανομής του ηλεκτρισμού και κατ' αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 10% σε σχέση με τη συμβατική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του δικτύου.Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν αθόρυβη λειτουργία, αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής, δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες, δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας (στο δίκτυο ή σε συσσωρευτές) και απαιτούν ελάχιστη συντήρηση.Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών είναι αδιαμφισβήτητα. Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης 1,1 κιλών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (με βάση το σημερινό ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα και τις μέσες απώλειες του δικτύου). Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα του ενός κιλοβάτ, αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,4 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέμματα δάσους. Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.Η βαθμιαία αύξηση των μικρών ηλεκτροπαραγωγών μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά τη διαρκή αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να καλυφθεί με μεγάλες επενδύσεις για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Η παραγωγή ηλεκτρισμού από μικρούς παραγωγούς μπορεί να περιορίσει επίσης την ανάγκη επενδύσεων σε νέες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος μιας νέας γραμμής μεταφοράς είναι πολύ υψηλό, αν λάβουμε υπόψη μας πέρα από τον τεχνολογικό εξοπλισμό και θέματα που σχετίζονται με την εξάντληση των φυσικών πόρων και τις αλλαγές στις χρήσεις γης. Οι διάφοροι μικροί παραγωγοί "πράσινης" ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν ιδανική λύση για τη μελλοντική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιπτώσεις όπου αμφισβητείται η ασφάλεια της παροχής. Η τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν δοκιμάζεται από δαπανηρές ενεργειακές απώλειες που αντιμετωπίζει το ηλεκτρικό δίκτυο (απώλειες, οι οποίες στην Ελλάδα ανέρχονται σε 10,6% κατά μέσο όρο). Από την άλλη, η μέγιστη παραγωγή ηλιακού ηλεκτρισμού συμπίπτει χρονικά με τις ημερήσιες αιχμές της ζήτησης (ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες), βοηθώντας έτσι στην εξομάλυνση των αιχμών φορτίου, στην αποφυγή black-out και στη μείωση του συνολικού κόστους της ηλεκτροπαραγωγής, δεδομένου ότι η κάλυψη αυτών των αιχμών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Σημειωτέον ότι, κάθε ώρα black-out κοστίζει στην εθνική οικονομία 25-40 εκατ. ευρώ.
Ναι, αλλά δεν είναι απαραίτητο, ούτε σκόπιμο τις περισσότερες φορές. Ας δούμε γιατί. Υπάρχουν δύο τρόποι να χρησιμοποιήσει κανείς τα φωτοβολταϊκά. Σε συνεργασία με το δίκτυο της ΔΕΗ ή ανεξάρτητα από αυτό:
 • Ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού με φωτοβολταϊκά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το δίκτυο της ΔΕΗ (διασυνδεδεμένο σύστημα). Στην περίπτωση αυτή, πουλάει κανείς το ηλιακό ρεύμα στη ΔΕΗ έναντι μιας ορισμένης από το νόμο τιμής και συνεχίζει να αγοράζει ρεύμα από τη ΔΕΗ όπως και σήμερα. Έχει δηλαδή ένα διπλό μετρητή για την καταμέτρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας.
 • Εναλλακτικά, μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μπορεί να αποτελεί ένα αυτόνομο σύστημα που να καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου ή μιας επαγγελματικής χρήσης. Για τη συνεχή εξυπηρέτηση του καταναλωτή, η εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια μονάδα αποθήκευσης (μπαταρίες) και διαχείρισης της ενέργειας.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα φωτοβολταϊκά χρησιμοποιούνται για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εφεδρείας (δηλαδή ως συστήματα αδιάλειπτης παροχής - UPS). Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα είναι μεν διασυνδεδεμένο με τη ΔΕΗ, αλλά διαθέτει και μπαταρίες (συν όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά) για να αναλαμβάνει την κάλυψη των αναγκών σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος και για όσο διαρκεί αυτή.
  Μην ανησυχείτε. Ότι σύστημα και να επιλέξετε, θα συνοδεύεται από κάποιο σύστημα αποθήκευσης της ενέργειας. Στην περίπτωση των διασυνδεδεμένων συστημάτων, το "σύστημα αποθήκευσης" είναι το δίκτυο της ΔΕΗ, ενώ τα αυτόνομα συστήματα συνοδεύονται από μπαταρίες.Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο είναι εξαιρετικά προβλέψιμη. Αυτό που ενδιαφέρει, είναι πόσες κιλοβατώρες θα μας δώσει το σύστημά μας σε ετήσια βάση. Σε γενικές γραμμές, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ελλάδα παράγει κατά μέσο όρο ετησίως περί τις 1.300 κιλοβατώρες ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ (KWh/έτος/KW). Προφανώς στις νότιες και πιο ηλιόλουστες περιοχές της χώρας ένα φωτοβολταϊκό παράγει περισσότερο ηλιακό ηλεκτρισμό απ' ότι στις βόρειες. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην Αθήνα αποδίδει 1.250-1.450 KWh/έτος/KW, στη Θεσσαλονίκη 1.150-1.275 KWh/έτος/KW και στην Κρήτη ή στη Ρόδο 1.400-1.500 KWh/έτος/KW.
  Αν έχετε επιλέξει ένα διασυνδεδεμένο σύστημα, η ερώτηση αυτή είναι χωρίς νόημα. Το πόσης ισχύος θα είναι το φωτοβολταϊκό σύστημα εξαρτάται μόνο από δύο παραμέτρους. Τη διαθέσιμη επιφάνεια στο κτίριο ή το οικόπεδό σας για να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά και τα χρήματα που είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε.Θα μπορούσατε π.χ. να βάλετε ένα σύστημα που καλύπτει μόλις το 10% των αναγκών σας (αν έχετε λίγο χώρο και χρήματα) ή και να υπερκαλύψετε πολλές φορές τις ανάγκες σας (πουλώντας την περίσσεια πράσινης ενέργειας στο δίκτυο).Στην περίπτωση των αυτόνομων εφαρμογών, δεν υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση. Θα πρέπει να έρθετε σε επαφή μαζί μας, να περιγράψετε τις ανάγκες σας και το προφίλ της κατανάλωσης ενέργειας που έχετε και να πάρετε μια προσφορά. Κι αυτό γιατί, το ίδιο σπίτι θα έχει πολύ διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες αν χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία ή ως εξοχικό, ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται, τον αριθμό των ατόμων και τις ώρες που μένουν εκεί, ακόμα και τις συνήθειές τους. Η εταιρία μας θα υπολογίσει τη βέλτιστη ισχύ ώστε να καλύψετε με ασφάλεια τις ανάγκες σας χωρίς να μπείτε σε περιττά έξοδα.Τα οφέλη από τη χρήση ηλιακής ενέργειας θα είναι πολύ πιο εμφανή αν εφαρμόζετε παράλληλα μεθόδους εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας. Μη ξεχνάτε ότι η εξοικονόμηση είναι η φθηνότερη και καθαρότερη μορφή ενέργειας. Η οικονομικότερη προσέγγιση επομένως για να αξιοποιήσετε την ηλιακή ενέργεια, είναι να μειώσετε όσο γίνεται τις ενεργειακές σας ανάγκες και κατόπιν να καλύψετε τις ανάγκες αυτές με την παραγωγή ηλεκτρισμού από τον ήλιο ή άλλες καθαρές πηγές ενέργειας.
  Τα πάντα. Ότι θα καλύπτατε και με το ρεύμα της ΔΕΗ. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά.Για λόγους απόδοσης και οικονομίας πάντως, δεν συνιστάται η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την τροφοδότηση θερμικών ηλεκτρικών συσκευών, όπως κουζίνες, θερμοσίφωνες, ηλεκτρικά καλοριφέρ ή θερμοσυσσωρευτές. Για τις χρήσεις αυτές υπάρχουν πολύ οικονομικότερες λύσεις όπως οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, ο γεωθερμικός κλιματισμός, οι κουζίνες ή τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης με βιομάζα, κ.λπ.Ας πάρουμε το παράδειγμα της θέρμανσης νερού: αν χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρικό θερμοσίφωνα που τροφοδοτείται από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, το ηλιακό φως μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό και κατόπιν από το θερμοσίφωνα σε θερμότητα. Το συνολικό κόστος των δύο αυτών συστημάτων είναι πολύ μεγαλύτερο από έναν ηλιακό θερμοσίφωνα που μετατρέπει απευθείας την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμότητα.Από την άλλη μεριά, ο φωτισμός με λάμπες εξοικονόμησης και η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές, ηχητικά συστήματα, ψυγεία, τηλεοράσεις, τηλεπικοινωνίες κ.λπ) αποτελούν ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν εύκολα και οικονομικά με φωτοβολταϊκά.
  Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Καλό είναι το φωτοβολταϊκό σύστημα που θα εγκαταστήσετε να έχει ενταχθεί από την αρχή στο σχεδιασμό του σπιτιού. Μια συνολική μελέτη που να καλύπτει την εξοικονόμηση ενέργειας (μόνωση, έξυπνα παράθυρα, σκίαση κ.λπ), τη θέρμανση και τον κλιματισμό και τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό (με φωτοβολταϊκά), θα σας βοηθήσει να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος.Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να τοποθετηθούν σε οικόπεδα, στέγες (επίπεδες και κεκλιμένες) ή και σε προσόψεις κτιρίων. Παρέχονται σε διάφορα μεγέθη και μπορούν π.χ. να υποκαταστήσουν τμήμα μιας κεραμοσκεπής (μειώνοντας αντίστοιχα το κόστος) ή τα υαλοστάσια σε μία πρόσοψη. Μπορούν επιπλέον να παίξουν και το ρόλο σκιάστρων πάνω από παράθυρα (βοηθώντας έτσι και στη μείωση των εξόδων για επιπλέον κλιματισμό). Τέλος, παρέχονται και σε διάφορα χρώματα και διαφάνειες (κατόπιν παραγγελίας) για ειδικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές.
  Τα περισσότερα κτίρια είναι κατάλληλα. Αρκεί να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
 • Να υπάρχει επαρκής ελεύθερος και ασκίαστος χώρος. Ως ένα πρόχειρο κανόνα υπολογίστε πως χρειάζεστε περίπου 1 τετραγωνικό μέτρο για κάθε 100 Watt (αν χρησιμοποιήσετε τα συνηθισμένα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά του εμπορίου). Προσέξτε ιδιαίτερα ο χώρος να είναι κατά το δυνατόν 100% ασκίαστος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Διαφορετικά, το σύστημά σας θα λειτουργεί με μικρότερη απόδοση.
 • Τα φωτοβολταϊκά έχουν τη μέγιστη απόδοση όταν έχουν νότιο προσανατολισμό. Αποκλίσεις από το Νότο έως και 45o είναι επιτρεπτές, μειώνουν όμως την απόδοση.
 • Η σωστή κλίση του φωτοβολταϊκού σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. Συνήθως επιλέγεται μια κλίση που να δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στην Ελλάδα, η βέλτιστη κλίση είναι γύρω στις 30o. Μην ανησυχείτε πάντως. Τη σωστή κλίση θα τη βρεί για σας η εταιρία μας.

 • Μικρές Ανεμογεννήτριες

  Η αιολική ενέργεια είναι η γρηγορότερα αξιοποιήσιμη πηγή παραγωγής ενέργειας παγκοσμίως.  Το κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από τον αέρα είναι πλέον ανταγωνιστικό, σε σχέση με τις συμβατικές πηγές καυσίμων, κάνοντας την αιολική ενέργεια τη φτηνότερη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας.
  Οι ανεμογεννήτριες δεν παράγουν κανέναν ρύπο οποιουδήποτε είδους, με αποτέλεσμα η παραγόμενη ενέργεια από τον αέρα να είναι μια καθαρή, βιώσιμη πηγή καυσίμων που δεν εξαντλείται και μπορεί να κληρονομηθεί στις μελλοντικές γενεές.
  Ο αέρας είναι μια άφθονη και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας.
  Οι ανεμογεννήτριες μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, (ΜΟ διάρκειας ζωής 25 - 35 έτη), χωρίς να επιφέρουν μόνιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  Οι ανεμογεννήτριες είναι μια από τις δημοφιλέστερες ανανεώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες.
  Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον αέρα είναι σημαντική στην πάλη ενάντια στην αλλαγή κλίματος.

  Κάθε μονάδα πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από τον αέρα, αντικαθιστά άμεσα την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις συμβατικές ρυπογόνους πηγές ηλεκτρικής ενέργειας.

  Οι ανεμογεννήτριες αξιοποιούν το 97% της ενέργειας που μπορεί να παραχθεί από τον αέρα. Αντίστοιχα, οι παραδοσιακές εγκαταστάσεις καύσης άνθρακα/αερίου αποδίδουν μόνο 30-40%. Οι ανεμογεννήτριες λειτουργούν γενικά με το περίπου 30-35% της μέγιστης ικανότητάς τους ανά έτος ποσοστό αντίστοιχο με αυτών των συμβατικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Ακόμα κι αν ο αέρας είναι μια διαλείπουσα (δηλαδή λειτουργεί κατά διαστήματα) πηγή ενέργειας, ένα σύγχρονο αιολικό πάρκο παράγει ηλεκτρική ενέργεια για το 90 - 95% του χρόνου.

  Στην πραγματικότητα, καμία ενεργειακή τεχνολογία δεν είναι 100% αξιόπιστη. Επιπλέον, είναι πιθανότερη μια συσκότιση (blackout), παρά η παντελής έλλειψη αέρα. Όταν ο αέρας σταματά εντελώς, η ηλεκτρική ενέργεια συνεχίζει να παρέχεται από άλλες μορφές παραγωγής, όπως το αέριο κ.λπ.

  Τα πουλιά στην Ελλάδα και παντού γενικά, είναι σε πολύ περισσότερο κίνδυνο από τα εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια, τα αυτοκίνητα και τα παράθυρα από ότι από τις ανεμογεννήτριες. Πρόσφατες μελέτες στη Δανία - μια χώρα με πολύ περισσότερες ανεμογεννήτριες από ότι στην Ελλάδα - κατέδειξαν ότι τα μεταναστευτικά πουλιά απέφυγαν απλά τις ανεμογεννήτριες.

  Ιστορικά, πολλές από τις ανησυχίες σχετικά με τα αποκαλούμενα «μπλέντερ πουλιών» προέρχονται από τα πρόωρα αιολικά πάρκα με πολλές ανεμογεννήτριες που τοποθετήθηκαν στις ορεινές περιοχές των ΗΠΑ και της Ισπανίας – σε συνθήκες και σε όγκο, πολύ διαφορετικές από τα σημερινά προγράμματα.

  Περισσότερος θόρυβος γίνεται συχνά από τους πραγματοποιούντες αντί-αιολική εκστρατεία, παρά από τις ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν ακριβείς οδηγίες για τις ανεμογεννήτριες και τις εκπομπές θορύβου για να εξασφαλίσουν την προστασία της κατοικημένης περιοχής. Η AOC 15/50 με πολλαπλή παρουσία σε όλο τον κόσμο έχει αποδειχθεί ως εξαιρετικά αθόρυβη πηγή ενέργειας αέρα.

  Οι πύργοι είναι συνήθως μεταλλικές (χαλύβδινες) σωληνωτές κατασκευές ή δικτυώματα.
  Μερικοί πύργοι αποτελούνται από σκυρόδεμα.

  Οι λεπίδες (πτερύγια) αποτελούνται από ενισχυμένη ίνα υάλου πολυεστέρα ή ξύλο με εποξική επίστρωση. Είναι ανοικτό γκρι επειδή αυτό είναι το χρώμα που είναι το πιο δυσδιάκριτο κάτω από τις περισσότερες συνθήκες φωτισμού.

  Πολύς λόγος έχει γίνει για την επίδραση των ανεμογεννητριών στο τοπίο και το φυσικό περιβάλλον. Εντούτοις, ο αντίκτυπος είναι ακόμα πολύ λιγότερο από άλλες συμβατικές τεχνολογίες ενεργειακής παραγωγής. Οι ανεμογεννήτριες καταλαμβάνουν πολύ μικρή επιφάνεια στο έδαφος και μπορούν να αφαιρεθούν αφήνοντας ελάχιστο αντίκτυπο στο τοπίο, μόλις αποσυναρμολογηθούν.
  Συγκριτικά, δεν είναι τόσο εύκολο να καλυφθεί ένα ανοικτό ορυχείο άνθρακα, να απορριφθούν τα πυρηνικά απόβλητα ή να ελεγχθούν οι διαφυγές πετρελαίου και οι διαρροές.

  Όλο το φάσμα πηγών ενέργειας έχει μερικές συνέπειες στο περιβάλλον και οι ανεμογεννήτριες πρέπει να εξεταστούν κάτω από αυτήν την προοπτική.

  Τι θα προτιμούσατε να είχατε σε μία απόσταση πέντε χιλιόμετρα από το σπίτι σας; Ένα καθαρό και ήρεμο αιολικό πάρκο ή ένα σταθμό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος – που σε περίπτωση που λειτουργεί με πετρέλαιο, θα εκπέμπει πολλούς τύπους ρυπάνσεων, ενώ αν είναι πυρηνικός σταθμός θα είναι ήρεμο μεν, αλλά ενδεχομένως υπερβολικά επικίνδυνος;

  Ο απλούστερος τρόπος είναι να φανταστούμε ότι η ανεμογεννήτρια λειτουργεί με ακριβώς τον αντίθετο τρόπο από έναν ανεμιστήρα. Αντί της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή αέρα, όπως σε έναν ανεμιστήρα, οι ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούν τον αέρα για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Σχεδόν όλες οι ανεμογεννήτριες αποτελούνται από τις λεπίδες (πτερύγια) που περιστρέφονται γύρω από μια οριζόντια πλήμνη. Η πλήμνη συνδέεται με ένα κιβώτιο ταχυτήτων και μια γεννήτρια, τα οποία βρίσκονται μέσα στο ατρακτίδιο του κινητήρα. Το ατρακτίδιο είναι το μεγάλο μέρος στην κορυφή του πύργου όπου βρίσκονται και τα περισσότερα από τα ηλεκτρικά συστήματα. Οι ανεμογεννήτριες AOC 15/50 έχουν τρεις λεπίδες (πτερύγια). Ο αέρας γυρίζει την άτρακτο των λεπίδων, αυτή περιστρέφει τον άξονα, ο οποίος συνδέεται με μια γεννήτρια και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Μια γεννήτρια είναι μια μηχανή που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική, σε αντιδιαστολή με μια ηλεκτρική μηχανή που κάνει το αντίθετο.

  Η αιολική είναι μια ιδιαίτερα βιώσιμη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η ενεργειακή τεχνολογία των ανεμογεννητριών αναπτύσσεται γρήγορα με αποτέλεσμα το κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από τον αέρα να είναι τώρα στο ίδιο επίπεδο με το κόστος παραγωγής από συμβατικά μέσα ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ έχει χαμηλότερο κόστος από την πυρηνική ενέργεια. Έχει τεθεί ως στόχος να γίνει μέσα στα επόμενα δέκα έτη ο χερσαίος αέρας η φτηνότερη μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

  Η αιολική ενέργεια είναι μια από τις ασφαλέστερες ενεργειακές τεχνολογίες. Κανένας δεν έχει τραυματιστεί από την αιολική ενέργεια ή τις ανεμογεννήτριες οπουδήποτε στον κόσμο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν έως τώρα πάνω από 68.000 ανεμογεννήτριες σε λειτουργία.

  Οι μικρές ανεμογεννήτριες είναι μια κατηγορία ανεμμογεννητριών που αξιοποιεί την ενέργεια του ανέμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για ιδιοκατανάλωση ή για πώληση. Τα μεγέθη τους ποικίλουν, ξεκινώντας από οικιακής εγκατάστασης ανεμογεννήτριες ισχύος έως 5 kW μέχρι ανεμογεννήτριες διαμέτρου περίπου 20-25 μέτρων και ισχύος 50 kW.

  Οι μικρές ανεμμογεννήτριες έως 10 kW, οι οποίες προορίζονται κυρίως για οικιακή εγκατάσταση καθίστανται μη ελκυστικές ως επένδυση, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και την τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και για την κατηγορία από 10 έως 20kW που θεωρούνται μη ελκυστικές.

  Το επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην κατηγορία των μικρών ανεμογεννητριών μεγαλύτερης ισχύος, της τάξης των 50 kW, στην οποία η επένδυση μπορεί να έχει χρόνο απόσβεσης ακόμα και σε 5-6 έτη.

  Σε αντίθεση με τις μεγάλες ανεμογεννήτριες που κατά κανόνα συναντώνται σε αιολικά πάρκα, οι μικρές ανεμογεννήτριες είναι απλουστευμένα συστήματα μικρού μεγέθους που κάνουν προσιτή την ηλεκτρική παραγωγή  και τα οικονομικά οφέλη της αιολικής ενέργειας στο ευρύτερο κοινό.

  Μια μικρή ανεμογεννήτρια των 50kW μπορεί να παράγει έως 250 MWh ετησίως, ικανή  να καλύψει την ενέργεια που καταναλώνουν περισσότερα από 60 νοικοκυριά. Παράλληλα, βοηθά στην εξοικονόμηση περίπου 250 τόνων CO2 που θα εκπέμπονταν από συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας.

  Η ύπαρξη ανεκτού αιολικού δυναμικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας εγκατάστασης μιας μικρής ανεμογεννήτριας. Άλλες σημαντικές προϋποθέσεις εγκατάστασης είναι η ύπαρξη δικτύου σε κοντινή απόσταση και η δυνατότητα πρόσβασης. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΗΕLIOSRES για περαιτέρω διερεύνηση της τοποθεσίας που σας ενδιαφέρει.

  Προτείνεται η εγκατάσταση να μη γίνεται σε απόσταση μικρότερη των 35 μέτρων από πολυσύχναστους δρόμους (κυρίως για λόγους ασφαλείας), όπως και σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων από την κοντινότερη κατοικημένη οικία (κυρίως για λόγους οπτικής / ακουστικής όχλησης σε μικρότερες αποστάσεις).

  Μια μικρή ανεμογεννήτρια των π.χ. 50 kW, μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα χώρο (χωράφι, οικόπεδο, βουνοκορφή, κ.τ.λ.) με τουλάχιστον 15×15 μέτρα διαθέσιμα για την ανέγερσή της.

  Στο νέο νόμο για τις ΑΠΕ 3851/2010 από τον Ιούνιο του 2010, γίνεται για πρώτη φορά ειδική μνεία για την κατηγορία των μικρών ανεμογεννητριών. Σύμφωνα με το νόμο για τις ανεμογεννήτριες ισχύος μέχρι 50kW προβλέπεται ειδική επιδοτούμενη τιμή πώλησης (250 ευρώ/MWh) της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και μια απλουστευμένη και εξορθολογισμένη αδειοδοτική διαδικασία.

  Η αδειοδότηση είναι αρκετά πιο σύντομη από τα μεγάλα αιολικά πάρκα και αυτό διότι οι μικρές ανεμογεννήτριες εξαιρούνται από την απαίτηση για λήψη άδειας παραγωγής, λειτουργίας και εγκατάστασης, μια διαδικασία χρονοβόρα και σύνθετη που είναι υποχρεωτική για μεγάλες εγκαταστάσεις αιολικών.

  Ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει να εξασφαλίσει κατ’ αρχήν την κυριότητα του χώρου  στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση. Στην συνέχεια πρέπει να προβεί στην κατάθεση αιτήματος σύνδεσης της ανεμογεννήτριας στο δίκτυο της ΔΕΗ και την κατάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες. Τέλος θα απαιτηθεί αίτηση για την λήψη της απαραίτητης  άδειας οικοδομής από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Η HELIOSRES με την πολυετή πείρα της και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της αναλαμβάνει πλήρως τις διαδικασίες αδειοδότησης, απαλλάσσοντας τον υποψήφιο επενδυτή από αυτή τη διαδικασία.

  Η επένδυση αυτή μπορεί να επιδοτηθεί μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου 3908/2011.

  Ο χρόνος απόσβεσης μιας τέτοιας επένδυσης αλλά και η οικονομική αποδοτικότητά της εξαρτάται αφενός από το κόστος της επένδυσης, την αποδοτικότητα  του εξοπλισμού και αφετέρου από την μέση ένταση του ανέμου στο σημείο εγκατάστασης. Για μία εγκατάσταση με υψηλό αιολικό δυναμικό (7m/s) η απόσβεση μπορεί να γίνει μέσα σε περίπου 5 έτη. Σε τοποθεσίες όπου υπάρχει μικρότερο αιολικό δυναμικό η απόσβεση πραγματοποιείται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

  Χρήσιμες πληροφορίες για την αιολική ενέργεια υπάρχουν στους ακόλουθους ιστότοπους:

   
  created byInternet Business Hellas