Επιλέξτε Νομό:
Επιλέξτε Είδος Επιφάνειας:

Πόσα τμ είναι; μ2
Εκτιμώμενος Αριθμός Panels:
Μέση ισχύ κάθε panel: W
Μέγιστη Ισχύς ΦΒ Συστήματος W
Ενδεικτικά, το μέσο κόστος αγοράς και εγκατάστασης ανά Watt είναι :

Κόστος Αγοράς & Εγκατάστασης ΦΒ Συστήματος (ενδεικτικό) :
Κόστος Σύνδεσης Μετρητή ΔΕΗ (ενδεικτικό) :
Κόστος Ασφάλισης

Συνολικό Κόστος:
Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας σε Kwh είναι : KWh
Εάν η κάθε 1ΚWh πωλείται στη ΔΕΗ προς 0,55€ τότε το έσοδο που προκύπτει είναι : € το χρόνο
€ το μήνα
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΟ (για 25 έτη) :