Επιλέξτε Ημερομηνία Υπογραφής:
Επιλέξτε Νομό:

Εισάγετε την Ονομαστική Ισχύ σε KWp KWp
Ενδεικτικά, το μέσο κόστος προμήθειας και εγκατάσταση ανά KWp είναι
Κόστος Σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ

Κόστος Προμήθειας & Εγκατάστασης ΦΒ Συστήματος
Συνολικό Εκτιμώμενο Κόστος

Εκτιμώμενη Ετήσια Παραγωγή ενέργειας σε KWh KWh
Ετήσια Εκτιμ. Ακαθ. Έσοδα
Συνολικά Εκτιμώμενα Ακαθ. Έσοδα (για 20 έτη)